Document detail

FEY ENFOMASYON POU MOUN K’AP RESEVWA AVEK MOUN K’AP BAY SWEN OTORIZASYON POU ITILIZASYON IJANS (EUA) POU VAKSIN MODERNA COVID-19 POU ANPECHE CORONAVIRUSDISEASE 2019 (COVID-19) NAN PERSONN 18 ANE AK PI GRAN

Haiti,  Kreyol,  COVID-19,  Moderna,  vaccine,