Subcategories:

Sort by:

select Language:Is your child sick: Bushe umwana wenu nalwala – ifyakumwenako umwana nga nalwala (ubulwele bwa kalaso muchifuba, ukupolomya elyo na malaria)

Medical Aid Films, (2015)


This film is the Bemba version of our English film: Is your child sick - identifying a sick child (pneumonia, diarrhoea and malaria)
http://medicalaidfilms.org/our-films/films-in-bemb...


How to care for a newborn: Ifyakusunga akanya - Lilya fye ka fyalwa

Medical Aid Films, (2015)


This film is the Bemba version of our English film: How to care for a newborn - the first hours after delivery.
http://medicalaidfilms.org/our-films/films-in-bemb...


Focused Antenatal Care (FANC)

Medical Aid Films, (2015)


This film is the Bemba version of our English film: Focused Antenatal Care (FANC.)
http://medicalaidfilms.org/our-films/films-in-bemb...


Food for life: Ifyakulya fya mweo: Efyo bana mayo bafwile ukulya pabukulu

Medical Aid Films, (2015)


This film is the Bemba version of our English film: Food for Life - What Pregnant Women Need to Eat
http://medicalaidfilms.org/our-films/films-in-bemb...


Food for life: Ifyakulya fya mweo: Ukoonsha (ukufuma pakufyalwa ukufika imyeshi mutanda)

Medical Aid Films, (2015)


This film is the Bemba version of our English film: Food For Life - Breastfeeding (Birth to 6 months)
http://medicalaidfilms.org/our-films/films-in-bemb...


Cervical cancer: Ukwishiba ukuchingililwa no ku undapa

Medical Aid Films, (2015)


This film is the Bemba version of our English film: Cervical cancer - Understanding prevention screening and treatment.
http://medicalaidfilms.org/our-films/films-in-bemb...


Food for Life: Ifyakulya fya mweo: Ifyakulisha umwana (ukufuma pa mweshi mutanda ukufika pa myeshi amakumi yabili na fine)

Medical Aid Films, (2015)


This film is the Bemba version of our English film: Food for Life - What and when to feed your child (6 - 24 months)
http://medicalaidfilms.org/our-films/films-in-bemb...


9 hits